adó 1 százalék

Adó 1 százalék

Ebben az évben is rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Adó 1 százalék felajánlásával minden adózó magánszemély élhet. Adó 1 százalék felajánlás határideje minden évben május 20. Adó 1 százalék lista 2021-ben.

adó 1%

adó 1%

A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1 + 1 %-ról egy-egy kedvezményezett javára. A befizetett adó 1 %-ról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az adózó a nyilatkozaton rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezettel közöljék. Az adóhatóság a szeptember 30. napjáig a kedvezményezettnek átutalja az egy százalékának megfelelő összeget.

Hány kedvezményezettet választhat?

Ha Ön mindkét adó 1 százalék kedvezményezetti körből választ, akkor az EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki! Ha Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor az EGYSZA nyomtatványon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet, ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen lesz.

Milyen adatokra van szükség?

Az EGYSZA lapon az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó technikai számos vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia. Az is megfelelő, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezettnek a nevét tünteti fel és az alapján a szervezet azonosítható. Ha adóját a törvényes határidőig nem fizeti meg, rendelkezése érvénytelen. Érvénytelen a rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz hibátlan és olvasható adószámot, technikai számot/nevet.

Adó 1 százalék ügyfélkapun keresztül

Ha a magánszemély rendelkezik ügyfélkapuval, akkor nyilatkozatát a elektronikusan is benyújthatja az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével : https://eszja.nav.gov.hu

eszja1

Belépés

ügyfélkapus belépés

3 féle azonosítás közül választhat

Adó 1 százalék nyilatkozat

1 szazalek nyilatkozat 2

1 szazalek nyilatkozat 3

Utolsó lépés adó 1% nyilatkozat beküldése.

utolsó lépés beküldés

1+1% felajánlás információk 2021

Az adó 1 %-os nyilatkozatát papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

A személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény ( Szja tv.) lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója 1+1 százalékának felhasználásáról a megjelölt kedvezményezett(ek) javára rendelkezzék.

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?

Ha Ön úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A NAV a
kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Adó 1 százalék kedvezményezettek a  civil és az egyházi szervezetek

Az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adó 1% felajánlásra jogosult adószámát, nevét, székhelyét. Az adó egy százalékra jogosultak listáját az adóhatóság a bejelentések alapján folyamatosan frissíti, és biztosítja a közzétett listát tartalmazó adatbázis elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére a Civil Információs Portálon történő közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából.

A vallási egyesületet, a nyilvántartásba vett egyházat, a bejegyzett egyházat és a bevett egyházat – kérelmére – technikai számmal látja el. A vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház a technikai szám kiadásának évét követő évben válik kedvezményezetté.

Határidő

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától – az adóévet követő év május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az űrlap tartalmazza az adószámát, illetve technikai számát. A borítékon vagy a 1% nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély adóazonosító jelének is. A borítékon feltüntethető az adó 1% felajánló magánszemély neve és lakcíme is.

Az adó 1% felajánlás módjai

  1. a) adóbevallás esetén az adóbevallási nyomtatványon tünteti fel,
  2. b) ha a munkáltató vállalja, a munkáltatója útján,
  3. c) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén az űrlapon tünteti fel – kivéve, ha a magánszemély nem maga készíti bevallását, és a képviselőjének a nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott -, vagy
  4. e) az a)-c) ponttól eltérően lezárt postai borítékban személyesen, postán vagy elektronikus úton.

Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.

Nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.

Érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike állapítható meg:

két nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a Szja tv 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe tartozik, a  nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan, a nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem megfelelő.

Feldolgozásának szabályai

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek

Az adóhatóság az elektronikus űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli az 1% felajánló magánszemély és a kedvezményezett adatait. Őrzési kötelezettsége a ötödik év végéig, visszavonásának évét követő évtől számított ötödik év végéig – ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig – áll fenn. A határidő elteltét követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

Az 1 % támogatás átutalásának szabályai

A NAV összeget legkésőbb szeptember 30. napjáig utalja át a jogosultnak, és augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján

a bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekről, a részükre érvényesen felajánlott kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők számáról,

b.,  bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről, továbbá az egyes érvényesen rendelkezők számáról,

c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt jogoultak nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről.

A NAV az adó 1% jogosult kedvezményezett nevének, székhelyének, adószámának vagy technikai számának, az érvényesen felajánlott összegnek és a rendelkezők számának megjelölésével a szeptember 15. napjáig. Az adatokat a rendelkező nyilatkozat évének első napjától honlapján közzéteszi. Az adóhatóság nem teszi közzé azon jogosultak adatait, amelynek – külön jogszabályban meghatározott esetben – az érvényesen felajánlott összeg nem utalható ki.

Az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus úton tájékoztatja az adatokról azokat az kedvezményezetteket, akik a benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak az adatszolgáltatásra. A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. Az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel. Az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Támogatás felhasználásának szabályai

Az adó 1 % támogatás kedvezményezettje beszámolási kötelezettséggel tartozik a Nav felé. A kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a kedvezményezett felel. A beszámolási kötelezettség során a NAV részére megküldött dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől számított egy évig nem távolíthatja el.

A felhasználás abban az esetben tekinthető – a közcélú tevékenység szempontjából – megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást. A jogosult az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja. A kedvezményezett a létesítő okiratában és a rá vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.

Működési költségként különösen a következők vehetők figyelembe:

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

aa)  §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,

ab)§ (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai,

b) székhely, működési hely – kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben – fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,

c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja,

d)költségvetési szervek esetében – személyi és dologi juttatások.

Ha a kedvezményezett a feltételek meglétét az eljárásban nem igazolja, erről az adóhatóság fellebbezéssel meg nem támadható határozatot hoz, amelyet közigazgatási perben a kedvezményezett támadhat meg. Az adó 1 %-os rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos ügyben a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

Hozzászólások lezárva.